Πρακτικά βουλής από την εξέταση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ (7ος 2013)

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 Κ.τ.Β. παρ.1)

Στην Αθήνα σήμερα, 03 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, συνεδρίασε, στην Αίθουσα Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, η Επιτροπή Απολογισμού του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Ανδρέας Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά η συνεδρίαση της Επιτροπής. Θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, άρθρο 31Α ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ενημερώνει μία φορά ανά τετράμηνο την Επιτροπή. Επειδή έχει περάσει το διάστημα των τεσσάρων μηνών, η συζήτηση θα γίνει για το πεντάμηνο.

Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)):

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα πριν αρχίσω την παρουσίαση μου να συστήσω τους συναδέλφους που έχουν έρθει εδώ. Εκ δεξιών μου είναι ο Νομικός Σύμβουλος της υπηρεσίας, κ. Βαρότσος, εξ δεξιών μου είναι ο Οικονομικός Σύμβουλος της υπηρεσίας, ο κ. Λάζαρης, κατόπιν είναι η Διευθύντρια της Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η κύρια Μουταφίδη και έπεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η κυρία Μητσοπούλου.

Το θέμα μας είναι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την περίοδο 1/1/2013 έως 31/5/2013. Ο προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων του έτους 2013 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι ο πρώτος που συντάσσεται στα πλαίσια της λειτουργικής ανεξαρτησίας και της διοικητικής και οικονομικής της αυτοτέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3823/2010 του στατιστικού νόμου της χώρας, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των ΝΠΔΔ. Επισημαίνω ότι έως και το έτος 2012 οι προϋπολογισμοί της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζονταν με βάση τον Κώδικα Κατάταξης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2013 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συντάχθηκε κατά ορθολογικό τρόπο και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία για τη διάθεσή στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές υποχρεώσεις. Τα κονδύλια των εσόδων όσο και των εξόδων λαμβάνουν υπόψη τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε τεθεί στα πλαίσια του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνία 10/12/2012 και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2013 που γίνεται πρώτη φορά αυτόνομα από τη διεύθυνση οικονομικής διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έως τις 31/12/2012 η παρακολούθηση του προϋπολογισμού διενεργείτο μέσω της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου του υπουργείου οικονομικών.

Για την ομαλή και ορθή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2013, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. εγκαίρως έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ετοιμότητα των υπηρεσιών της. Τα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκαν τα εξής βήματα. Σύσταση στη ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ταμειακής Υπηρεσίας, η οποία δεν υπήρχε πριν, δηλαδή έγινε επιλογή, διαμόρφωση κατάλληλου χώρου εξοπλισμός και λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ορισμός Ταμεία και αναπληρωτή του. Μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας διενεργείται πλέον από 01/01/2013 η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της (εισπράξεις-πληρωμές). Έγινε εγκαταστάση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. πλήρους μηχανογραφικού συστήματος για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Έγινε εγκατάσταση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. πλήρους μηχανογραφικού συστήματος, για την παρακολούθηση της λειτουργίας της οικονομικές διεύθυνσης. Δηλαδή, λογιστήριο, ταμείο, προϋπολογισμός, δημόσιο λογιστικό, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μητρώο δεσμεύσεων, μητρώο παγίων, διαχείριση αποθήκης.

Άρχισε η παρακολούθηση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., της οικονομικής της διαχείρισης μέσω των εντόκων τραπεζικών λογαριασμών όψεως που τηρεί στην Alphabank. Σημειώνεται ότι η επιλογή της τραπέζης, έγινε ύστερα από συγκέντρωση προσφορών από τις επτά μεγαλύτερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδας βάσει του ενεργητικού τους. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποδέχτηκε την προσφορά με τους ευνοϊκότερους όρους, ως προς το πιστωτικό επιτόκιο, τις ημέρες διαθεσιμότητας για καταθέσεις επιταγών και εισερχόμενα εμβάσματα και το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών.

Από 1/1/2013 τηρείται πλήρως το μητρώο δεσμεύσεων και υπάρχει συμμόρφωση με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος 113/2010 σχετικά με τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων και την έκδοση αποφάσεων, αναλήψεων, υποχρεώσεων πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.

Παρακολουθείται ο προϋπολογισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως προς το σκέλος των εξόδων, από τον αρμόδιο επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Υποβάλλεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην επιτροπή απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους και ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους μηνιαίων καταστάσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο 2013. Εφαρμόζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της, του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 205/1998, κρατικό λογιστικό σχέδιο ΝΠΔΔ.

Γίνεται κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2012, ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως, οι οποίες αφού ελέχθησαν από δύο ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνέταξε εσωτερικές διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες για την ενιαία αντιμετώπιση και τυποποίηση των εργασιών που αφορούν π.χ. τη διενέργεια των ερευνών, τη λειτουργία των υπηρεσιών στατιστικής νομού – η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει πενήντα τέτοιες υπηρεσίες – την κατάρτιση του προϋπολογισμού της κ.λπ. και υπήρξε συγκεντροποίηση στα κεντρικά γραφεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του ελέγχου και της εκκαθάρισης όλων των δαπανών, ότι αφορά μισθώματα, κοινόχρηστα, ύδρευση, οι ιδιώτες συνεργάτες κ.λπ., που αφορούν τις πενήντα υπηρεσίες στατιστικής νομού της χώρας. Αυτή η εργασία μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιείτο από τις κατά τόπους υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα σημαντικά βήματα έγιναν στο πλαίσιο της ανάληψης της οικονομικής διαχείρισης από την ίδια την αρχή. Η λειτουργία στο νέο περιβάλλον αυτόνομης οικονομικής διαχείρισης, έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., αφενός να εφαρμόζει απαρέγκλιτα και ταχύτερα τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 113 και αφετέρου να υλοποιεί εγκαίρως το στατιστικό της έργο, σε συμμόρφωση με τις προθεσμίες διενέργειας και διάθεσης αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών που προβλέπονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., με θετικές επιπτώσεις και στην ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών.

Γενικότερα, η αυτόνομη οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποστηρίζει την ανεξαρτησία της αρχής κατά την παραγωγή και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα και κανόνες.

Στο κείμενο που σας έχουμε δώσει παρατίθενται οι στατιστικές έρευνες που ξεκίνησαν εμπρόθεσμα εντός του 2013 στα πλαίσια της νέας λειτουργίας οικονομικής διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα με αυτή την έγκαιρη αρχή αυτών των στατιστικών εργασιών, οπότε εφέτος βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη θέση.

Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, θα αρχίσω πρώτα με μικρή επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων. Σας δίνουμε έναν πίνακα, ο πίνακας 1, στον οποίο εμφανίζεται ο προϋπολογισμός του 2013 και τι εισπράξεις έχουν υπάρξει από επιχορηγήσεις κ.λπ., της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Ο προϋπολογισμός μας έχει ένα γενικό σύνολο εσόδων 44.425.982,61 ευρώ και οι εισπράξεις που είχαμε τους πρώτους πέντε μήνες του 2013, φέρονται σε 21.202.216,62 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αντικριζόμενοι λογαριασμοί εσόδων που αφορούν πάσης φύσεως εισπράξεις κρατήσεων ποσού, ύψους 13.150.721 ευρώ. Σύμφωνα με αυτό τον πίνακα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, εδώ περιλαμβάνεται η πίστωση του ποσοστού διάθεσης επιχορήγησης που έχει χορηγηθεί μέχρι το Μάιο 2013. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 8.005.046 ευρώ υπό τον ΚΑΕ 2488, επιχορήγηση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., έξοδα λειτουργίας και επίσης, έχουν χορηγηθεί 13.113.454 ευρώ υπό τον ΚΑΕ 2895, επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Αυτά έγιναν με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στις 11/1/2013.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΕΛ.ΣΤΑΤ.))

Η διάθεση του ποσού 8.000.000 για τα λειτουργικά έξοδα, με πίστωση του λογαριασμού λειτουργικών δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ πραγματοποιήθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου του 2013 και μάλιστα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2013. Δεύτερη πηγή, είναι οι επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ από τη EUROSTAT, και αφορούν κυρίως χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε.Ε., για την διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και εργασιών.

Στον προϋπολογισμό του 2013, η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν είχε συμπεριλάβει κονδύλια γι αυτή την κατηγορία εσόδων, γιατί δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί η ροή των σχετικών πιστώσεων από την Ε.Ε., κατά το χρόνο κατάθεσης του προϋπολογισμού. Τρίτη πηγή εσόδων, είναι από την πώληση αγαθών. Τα ποσά της κατηγορίας αυτής, αφορούν έσοδα από πωλήσεις δημοσιευμάτων, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Περαιτέρω πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις. Εδώ περιλαμβάνονται οι πιστωτικοί τόκοι, που λαμβάνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ από την ALPHABANK για την τήρηση των λογαριασμών της.

Το ποσό αφορά τους πιστωτικούς τόκους, που χορηγήθηκαν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Περαιτέρω, έχουμε επιστροφές χρημάτων αφορά την επιστροφή από αδιάθετα υπόλοιπα, μετά την απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Και τέλος, το ταμειακό υπόλοιπο ως ταμειακό υπόλοιπό προηγούμενου έτους, αναγράφεται το ποσό του 1.220.093,61 ευρώ το οποίο αφορά, χρηματοδοτήσεις της EYROSTAT για υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβολαίων έτους 2013.

Το ποσό αυτό, στις 31/12/2012 ήταν κατατεθειμένο σε τράπεζα της Ελλάδος και μεταφέρθηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό συμβολαίων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, που τηρείται στην ALPHABANK στις 12/6/2013. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, βασικότερη πηγή εσόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αποτελεί η κρατική επιχορήγηση μέσω της οποίας, καλύπτονται οι ανάγκες για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και για δαπάνες λειτουργίας. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ με το υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 624 έγγραφο της 27/12/2012, ζήτησε να της χορηγηθεί η επιχορήγηση σε δύο δόσεις ποσοστού 50% και κάθε δόση, να της καταβληθεί το αργότερο στις αρχές κάθε εξαμήνου του έτους.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με το έγγραφο του από 28/12/2012 ενημέρωσε την ΕΛ.ΣΤΑΤ, ότι η διάθεση των πιστώσεων της επιχορήγησης ορίζεται στο 50%, όπως είχε ζητηθεί. Η ομαλή εκτέλεση προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ, εξαρτάται από την έγκυρη καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι η ΕΛ.ΣΤΑΤ, δεν έχει ιδίους πόρους.

Ερχόμενος τώρα στην εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων, σας παρουσιάζουμε ένα Πίνακα 2, στον οποίο εμφανίζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/5. Εδώ όπως βλέπετε στο Πίνακα 2, θα ήθελα να σας περιγράψω τις στήλες Γ,Δ,Ε. Η κολόνα Γ, αφορά τον προϋπολογισμό κατόπιν τροποποιήσεων και ανέρχεται σε 44.425.986,61. Η κολόνα Δ, αφορά δεσμεύσεις τις οποίες έχει κάνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ με βάση αυτό τον προϋπολογισμό και ανέρχεται σε 33.602.594,58 ευρώ. Και τέλος, η κολόνα Ε, έχει τον απολογισμό των εξόδων, τις πληρωμές και αυτές ανέρχονται σε 11.213.142,34 ευρώ.

Επαναλαμβάνω ότι, όπως και στον Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται οι αντικριζόμενοι λογαριασμοί εξόδων, που αφορούν τις αποδόσεις κρατήσεων ποσού 13.150.721 ευρώ. Σύμφωνα με αυτό τον Πίνακα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2013, οι δεσμεύσεις αναλήψεων, υποχρεώσεων και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πληρωμές ΕΛ.ΣΤΑΤ, αφορούσαν τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες. Η πρώτη και βασική κατηγορία είναι η μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ τρέχοντος έτους.

Η δεύτερη κατηγορία, διάφορες αποζημιώσεις, που δεν κατονομάζονται ειδικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιπλέον, η κατ’ αποκοπήν αμοιβές του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ και υπαλλήλων άλλων φορέων του δημοσίου, για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών 2011. Επίσης, περιλαμβάνουν τα έξοδα των συναντήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορθής πρακτικής. Οι σχετικές πληρωμές, πλην των εξόδων Συμβουλευτικής Επιτροπής ορθής πρακτικής, πραγματοποιούνται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών.

Οι δεσμεύσεις και πληρωμές αυτής της κατηγορίας, έχουν διατηρηθεί προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, λόγω της προσπάθειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ να αξιοποιήσει τεχνολογικές δυνατότητες, για την κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη περαιτέρω επεξεργασία των διαφόρων μεταβλητών, του ερωτηματολογίου της απογραφής πληθυσμού. Επόμενη κατηγορία είναι αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται πληρωμές των ιδιωτών συνεργατών που εργάζονται στην διεξαγωγή των στατιστικών ερευνών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οι ιδιώτες συνεργάτες, ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες και μπορεί να συμμετέχουν σε διαφορετικές έρευνες. Γεγονός που σημαίνει ότι, το πλήθος των αντίστοιχων πληρωμών ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ανά έτος. Οι πληρωμές αυτές μέχρι το 2012, πραγματοποιούνταν μέσο της ενιαίας αρχής πληρωμών. Από το 2013, δεν δόθηκε στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, η δυνατότητα να συνεχίσει την εξόφληση των πληρωμών αυτών, μέσο της ενιαίας αρχής πληρωμών, με αποτέλεσμα αυτές να πραγματοποιούνται μέσο ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληρωμών της ALPHABANK, με έναρξη τον Απρίλιο του 2013.

Σύμφωνα με το ΠΔ 113, οι δεσμεύσεις των ποσών που αντιστοιχούν στο συνολικό κόστος των στατιστικών ερευνών, πραγματοποιούνται πριν την έκδοση των αποφάσεων, για τη διεξαγωγή των ερευνών, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των ερωτηματολογίων, που προσκομίζουν οι ιδιώτες συνεργάτες. Το ύψος των πληρωμών αυτής της κατηγορίας, έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο που εμφανίζεται στον Πίνακα 2, λόγω του γεγονότος ότι οι στατιστικές έρευνες, βρίσκονται σε εξέλιξη. Και οι αντίστοιχες πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά εντός του έτους.

Η επόμενη κατηγορία είναι μετακινήσεις προσωπικού ΕΛ.ΣΤΑΤ, για υπηρεσίες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012 και τρέχοντος έτους.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (ΕΛ.ΣΤΑΤ.))

Οι σχετικές πληρωμές, πραγματοποιούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η οποία υπέδειξε νέα διαδικασία σε σχέση με αυτή που ίσχυε μέχρι το 2012. Επειδή, δεν μεσολαβεί, πλέον, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και επειδή, η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως προς την οικονομική της οντότητα, συγκαταλέγετε στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την διεξαγωγή ερευνών. Όπως και στην περίπτωση των ιδιωτών-συνεργατών, οι δεσμεύσεις των ποσών που αντιστοιχούν στο κόστος των μετακινήσεων, πραγματοποιούνται, πριν την έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης.

Οι πληρωμές, πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του προσωπικού και την υποβολή και έλεγχο των σχετικών με τις μετακινήσεις δικαιολογητικών.

Η διαμόρφωση του μεγέθους των πληρωμών αυτής της κατηγορίας, οφείλετε στο γεγονός ότι οι στατιστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληρωμές που αντιστοιχούν, θα πραγματοποιηθούν στην συνέχεια εντός του έτους.

Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή, έχουν προϋπολογιστεί δαπάνες για μετακινήσεις υπαλλήλων, για την προετοιμασία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1ο εξάμηνο του 2014, καθώς και οι μετακινήσεις προσωπικού για διενέργεια ερευνών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το 2ο εξάμηνο του 2013.

Η επόμενη κατηγορία, είναι, οι επιχορηγήσεις και οι συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου, του εξωτερικού και του εσωτερικού. Τα ποσά της κατηγορίας αυτής, αφορούν στην ιδιωτική ασφάλιση των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και η δαπάνη αυτή δεν θεωρήθηκε από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επομένως, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές πληρωμές.

Η επόμενη κατηγορία, είναι, η πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τα οποία αφορούν μισθώματα, μεταφορές, επικοινωνίες, ύδρευση, φωτισμός κ.λπ., προμηθευτών εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν, την συντήρηση του κτιρίου και εξοπλισμού καθαριότητας, ασφάλεια κ.λπ.. Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται οι πάγιες λειτουργικές δαπάνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για πολλές από τις οποίες η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει συνάψει ετήσιες συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές που αντιστοιχούν σε μεγάλα ποσά και οι οποίες υπόκεινται πάντα στον προληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας του Επιτρόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με την εξέταση όλου του φακέλου των δικαιολογητικών, οικονομικές προσφορές, πρακτικό κλήρωσης μελών διαγωνισμού ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατακυρώσεις, συμβάσεις, αποφάσεις, δεσμεύσεις, πρακτικά καλής εκτέλεσης κ.λπ. πριν από την εξόφλησή τους.

Το ύψος των πληρωμών των κατηγοριών αυτών, παρουσιάζει διαφορά σε σχέση με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις, δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην αρχή του έτους. Παραδείγματος χάριν, για την διεξαγωγή διαγωνισμών ή για την υπογραφή ετήσιων συμβάσεων, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους.

Τέλος, επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής, αφορούν τα έργα που έχει αναλάβει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α..

Συγκεκριμένα: Το έργο ανασχεδιασμός ουσιαστικού μητρώου επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το έργο υποστήριξη διεξαγωγής έρευνας χρήσης χρόνου από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την βελτίωση του σχεδιασμού και την αξιολόγηση των πολιτικών και την ισότητα των φύλλων. Τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση των δαπανών, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα έργα Ε.Σ.Π.Α..

Επισημαίνετε ότι τα ποσά που αναφέρονται στην στήλη Ε του πίνακα 2, αφορούν για μεν τις δαπάνες μισθοδοσίας καταβολή πληρωμών ανά μήνα, ενώ η πληρωμή των λειτουργικών δαπανών άρχισε από το μήνα Μάρτιο.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σε αυτό το σημείο σας ενημερώνω ότι ολοκληρώθηκε η παρουσίαση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εμείς σας ευχαριστούμε.

Πριν δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να σας κάνω εγώ 1 ερώτηση, κύριε Γεωργίου. Εκ του νόμου είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε ετήσιο προϋπολογισμό. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να σκεφτείτε να κάνετε έναν πολυετή ή 3ετή λόγου χάρη, όπου θα έχετε τις γενικές αρχές και μετά να το επιμερίζετε σε ετήσιους προϋπολογισμούς; Μήπως θα βοηθούσε καλύτερα το έργο σας;

Οι προϋπολογισμοί είναι ετήσιοι. Μήπως θα έπρεπε να κάνετε έναν προϋπολογισμό που να είναι ποιο μακροχρόνιος για να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Αυτό έχει ήδη γίνει κ. Πρόεδρε, και είναι μέρος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., έλαβε μέρος σε αυτή την άσκηση και μπορώ να πω ότι την πήρε πολύ σοβαρά αυτή την άσκηση και κατήρτισε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για το 2013 έως το 2016. Αυτή η πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία ήταν λεπτομερής και κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και συμπεριελήφθη, όπως ήταν, στο πρόγραμμα το οποίο υποβλήθηκε για ψήφιση στην Βουλή.

Οπότε, το παρόν Μεσοπρόθεσμό Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, εμπεριέχει ακριβώς αυτές τις προβλέψεις για τους προϋπολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Ο δε προϋπολογισμός για το έτος 2013, που υποβλήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών για την έγκρισή του και κατόπιν υποβλήθηκε στην Βουλή, ήταν σύμφωνος με αυτό που είχε καταρτιστεί ως μέρος του Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος.

Φυσικά, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανανέωση του Μεσοπρόθεσμου, θα λάβουμε πάλι μέρος σε αυτή την διαδικασία και μπορώ να σας πω ότι την βρήκαμε ιδιαίτερα χρήσιμη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος.

ΕΥΚΛΗΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Γεωργίου, θα ήθελα να σας κάνω μία γενική ερώτηση. Αν υπάρχουνε συνθήκες – περιπτώσεις που κάποιος δημόσιος υπάλληλος – δημόσιος λειτουργός, θα πρέπει να σκεφτεί την παραίτηση ή την προσωρινή άδεια αναφ αποδοχών;

Για παράδειγμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν κρατάτε επαγγελματική σχέση με το Δ.Ν.Τ.; Εάν ναι, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Δηλαδή, θεωρείτε ότι το Δ.Ν.Τ. και η Κυβέρνηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ελλάδος, είναι στην ίδια ομάδα; Και, άρα, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο; Γιατί, η Κυβέρνηση, μας λέει, ότι είναι σε διαφορετικές ομάδες και διαπραγματεύονται σκληρά και εμάς, ως Αντιπολίτευση, έχουμε κάποιο πρόβλημα άμα έχετε επαγγελματική σχέση με το Δ.Ν.Τ..

Το δεύτερο ερώτημά μου. Αν υπάρχει ασυμβίβαστο – αν εκκρεμεί δικαστική απόφαση ή δικαστική διαδικασία που έχει σχέση με τα στατιστικά; Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος που είναι υπεύθυνος για τα στατιστικά στοιχεία και που εκκρεμεί υπόθεση εις βάρος του και όχι για την παραβίαση stop αλλά για τα στατιστικά, αν εκεί θα μπορούσατε να πείτε ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την δουλειά και ας πάρω 1 άδεια αναφ αποδοχών και όταν τελειώσει θα ξανά-επιστέψω. Γιατί, βεβαίως, όλοι μας τηρούμε και αγαπάμε την αθωότητα πριν από την δική, δηλαδή, το ότι είσαι αθώος πριν από την δίκη αλλά αν υπάρχει ασυμβίβαστο;

Το τρίτο ερώτημά μου, κύριε Γεωργίου. Πρέπει να σας πω ότι αν υπάρχει ασυμβίβαστο με κάποιον άνθρωπο, που θεωρεί ότι οι υπάλληλοί του πρέπει να πηγαίνουν να κάνουνε παρανομίες. Δηλαδή, καλείτε τους υπαλλήλους σας, να υπογράψουν, ακόμη και εάν η συνείδησή τους, τους λέει, ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι στον δημόσιο διάλογο και πρέπει να το ξέρει ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας, πρέπει να το ξέρει η Αντιπολίτευση. Εσείς, λέτε, όχι. Τι θέλετε; Ζηλέψατε από τον κ. Ομπάμα και θέλετε να έχουμε snowdone στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες;

Από πού προκύπτει ό,τι έχετε το δικαίωμα να εκβιάζετε υπαλλήλους ότι πρέπει να υπογράψουν ότι ποτέ δεν θα δώσουν κάποια στοιχεία; Ανεξαρτήτως, εάν νομίζουν ότι αυτά τα στοιχεία, είναι χρήσιμα, για τον δημόσιο διάλογο και για την καλύτερη οικονομική πολιτική και την καλύτερη κοινωνική πολιτική σε αυτό τον χώρο;

Ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, πρέπει να σας πούμε και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και την υποστήριξη της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης, θεωρούμε ότι η θέση σας ήτανε ότι έπρεπε να παραιτηθείτε ή να ζητήσετε μία προσωρινή άδεια παύση της ιδιότητάς σας. Άρα, δεν είναι σωστό, να έρχεστε εδώ, και να υποστηρίζετε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού σας και αυτή είναι η θέση μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μήπως θα έπρεπε να γίνουν και από τους υπόλοιπους τα ερωτήματα και στην συνέχεια να δώσει τις απαντήσεις; Ξέρετε είναι και κάποια ερωτήματα κοινά και μπορεί να τα επαναλάβουμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι 3 οι ομιλητές και νομίζω ότι είναι καλύτερος αυτός ο τρόπος συζήτησης.

Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία μου τέθηκαν. Έχω παραιτηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τον νόμο της χώρας, όσο αφορά την αποκλειστική μου απασχόληση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Όχι, δεν έχω σκεφτεί την παραίτησή μου λόγω της προηγούμενης θητείας μου στο ΔΝΤ. Σχετικά με το αν υπάρχει ασυμβίβαστο επειδή εκκρεμεί μια δικαστική διαδικασία, όχι, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο επειδή εκκρεμεί αυτή η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση, ίσως γνωρίζετε ότι τα στατιστικά στοιχεία της χώρας ήταν σε μια δεινή θέση πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Κατά τα 3 σχεδόν χρόνια άσκησης των καθηκόντων μου, από τον Αύγουστο του 2010 έως σήμερα, τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας έχουν μια σειρά επιτυχιών η οποία δεν έχει προηγούμενο στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στις εξαμηνιαίες δημοσιεύσεις των στατιστικών στοιχείων για τα δημοσιονομικά της χώρας επί 6 συνεχείς φορές τα στατιστικά στοιχεία της χώρας έχουν δημοσιευθεί από τη EUROSTAT χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό είναι μια σειρά επιτυχιών που ποτέ δεν το είχε η Ελλάδα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν επιφυλάξεις πλέον για τα ελληνικά στοιχεία και η Ελλάδα δεν διασύρεται στην υφήλιο για την αναξιοπιστία των στοιχείων της είναι γιατί η ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπό την ηγεσία μου, έχει εφαρμόσει πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το ενωσιακό δίκαιο και το έχει κάνει κατ’ εξακολούθηση επί 6 συνεχείς φορές επί 3 ολόκληρα χρόνια. Οπότε, δεν βρίσκω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να παραιτηθώ επειδή εφάρμοσα το ενωσιακό δίκαιο, κάτι το οποίο το έχει πιστοποιήσει όχι μία, αλλά 6 συνεχείς φορές, ο αρμόδιος φορέας της Ε.Ε., που είναι η EUROSTAT. Οπότε, σ’ αυτό το πλαίσιο, δεν βρίσκω γιατί θα πρέπει να παραιτηθώ.

Εξάλλου, πιστεύω ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου, αλλά και της ελληνικής ποινικής δικονομίας, γιατί δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες που είχα εγώ προτείνει. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουν αποδεχτεί αυτά τα στοιχεία. Τα έχουν αποδεχθεί όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Επίσης, τα έχουν αποδεχθεί και οι εταίροι μας στην Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα, οι οποίοι με βάση αυτά τα στοιχεία όχι μόνο διαπραγματεύτηκαν με την Ελλάδα, αλλά έδωσαν και τα κονδύλια και τη χρηματική βοήθεια που χρειαζόταν Ελλάδα για να επιζήσει αυτά τα χρόνια. Αυτό έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία.

Αν αυτά τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους δεν είναι σωστά και είναι, για παράδειγμα, λιγότερα, τότε η Ελλάδα έχει πάρει χρήματα τα οποία δεν χρειαζόταν και ίσως θα έπρεπε να τα επιστρέψει, όμως κανείς δεν λέει τέτοιο πράγμα. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε τίποτα περισσευούμενο και με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν δουλέψει και οι εταίροι μας και γενικά όλος ο κόσμος. Οπότε, εφόσον όλοι αποδέχονται αυτά τα στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι πρόσφατα αποδέχθηκε και η Βουλή, γιατί υπήρξε μια αναφορά για το έλλειμμα του 2009 σε ένα νομοθέτημα το οποίο πέρασε η Βουλή δια πλειοψηφίας και δεδομένου αυτού του περιβάλλοντος, γιατί να παραιτηθώ; Οπότε, δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ λόγω μιας παράνομης άσκησης δίωξης. Τη συνείδηση μου δεν την βαραίνει τίποτα.

Όσο αφορά το τρίτο ερώτημά σας γύρω από το θέμα του ασυμβίβαστου και του αν καλώ υπαλλήλους να παρανομήσουν, αν κατάλαβα καλά το ερώτημα, δεν καλώ κανέναν υπάλληλο να παρανομήσει. Αυτό το οποίο τους καλώ να κάνουν είναι αυτό το οποίο απαιτεί ο κώδικας ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αν αναφέρεστε στη δήλωση τήρησης στατιστικού απορρήτου, το προωθήσαμε υπηρεσιακά μέσα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., έτσι ώστε να υπογραφεί από όλους τους υπαλλήλους. Σας διαβάζω, λοιπόν, τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος φυσικά αναφέρεται στο δικό μας στατιστικό νόμο, το νόμο 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 1 ότι, κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών, οι φορείς του ελληνικού στατιστικού συστήματος εφαρμόζουν τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όπως κάθε φορά ισχύει. Αυτός είναι ο κώδικας ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Ο κώδικας ορθής πρακτικής, λοιπόν, στην αρχή 5, η οποία είναι για το στατιστικό απόρρητο, λέει ότι διασφαλίζονται απολύτως η ιδιωτική ζωή των παρόχων δεδομένων, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, διοικήσεις και άλλοι αποκρινόμενοι σε έρευνες, η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχουν και η χρήση τους μόνο για στατιστικούς σκοπούς και μετά υπάρχουν δείκτες που εξειδικεύουν αυτήν την αρχή 5 του κώδικα ορθής πρακτικής. Η αρχή 2 λέει ρητά ότι το προσωπικό υπογράφει κατά το διορισμό του νομικές δεσμεύσεις για την τήρηση του απορρήτου. Το προσωπικό ποτέ δεν είχε υπογράψει τέτοιου είδους δεσμεύσεις, οπότε αυτό ήταν μια εκκρεμότητα και ήταν κατά παράβαση αυτού του κώδικα ορθής πρακτικής, τον οποίο εμείς θα πρέπει να εφαρμόζουμε. Προς εκπλήρωση αυτού του κώδικα σε αυτό το σημείο έγινε και αυτή η κίνηση για να υπογραφούν από όλους μας μέσα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. αυτές οι δηλώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ως προς το τι λέει ο δικός μας νόμος για την εμπιστευτικότητα και πώς την καταλαβαίνει, καταρχάς – και αυτό είναι σημαντικό – πάλι στο άρθρο 1 του νόμου μας λέει ότι οι εργασίες των φορέων για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών διέπονται από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου, όπως οι αρχές αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού 223 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 και αναπτύσσονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ίδιου Κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύει.

(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.))

Οπότε όσον αφορά το στατιστικό απόρρητο και επίσης παραπέμπει και στον ίδιο τον νόμο περί στατιστικής της Ε.Ε. που θα σας αναπτύξω σε ένα λεπτό. Περαιτέρω, στο άρθρο 8 του νόμου μας, στατιστικό απόρρητο αναφέρει, εάν οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία ή έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των μονάδων των στατιστικών στοιχείων με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς σκοπούς ή έμμεσα από διοικητικές πηγές ή άλλες πηγές, υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Η λέξη αποκλειστικά, για μένα σημαίνει, αποκλειστικά και μόνο. Συνεχίζει το άρθρο λίγο παρακάτω, εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή και το στατιστικό απόρρητο, εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του ποινικού κώδικα και στο άρθρο 4 του ν.2392/1996 επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου.

Επίσης παρακάτω το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζουν από τους φορείς του ελληνικού στρατηγικού συστήματος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείτε για το σκοπό αυτό και έχει ορισθεί με πράξη του προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Επίσης στην παράγραφο 6 λέει στο ίδιο άρθρο, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό που υπηρετεί τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης μόνο αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Και λέει περαιτέρω στην παράγραφο 7, η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή και του στατιστικού απορρήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόμενο στο άρθρο 2 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως κάθε φορά ισχύει, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δίνετε να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Αυτά λέει ο νόμος και μάλιστα πριν των ημερών μου.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ : Συγνώμη, για στατιστικούς λόγους, άμα είναι…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, θα έρθω στο αντικείμενο σας, απλώς επειδή είναι…

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ : Το θέμα είναι, θεωρείται ότι ερωτούμε ότι δεν πρέπει να προστατευθεί μια έρευνα; Αυτό θεωρείται ότι σας λέμε; Εγώ θέλω να ξέρω αν ένας υπάλληλος, κάποιες από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ξεχάσει και σε αυτόν τον προϋπολογισμό βάλει λίγο παραπάνω έσοδα, εάν κάνει κάτι τέτοιο και αν θα μπορεί ένας υπάλληλος αυτό να το δημοσιεύσει. Προφανώς δεν λέμε και δεν ρωτάει κανείς για στατιστικές αναλύσεις, για υπολογισμούς των νοικοκυριών και όλες αυτές τις έρευνες που κάνετε. Εσείς μας απαντάτε μιάμιση ώρα και μας λέτε πως λειτουργεί η Στατιστική Υπηρεσία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, θα πρέπει να απαντήσω γιατί αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση η οποία έχει τεθεί γενικά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ολοκληρώστε την απάντησή σας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Επιτρέψτε μου, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει πλήρης γνώση του νομικού πλαισίου του οποίου μας δεσμεύει. Τέλος, στο άρθρο 9 λέει για τις διοικητικές κυρώσεις, με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 10.000 € έως 200.000€ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή και το στατιστικό απόρρητο.

Αυτά είναι όσον αφορά για τον νομό το τι λέει. Να σας πω και τα εξής για όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της χώρας όχι από το 2010 και μετά, αλλά από το 1996 και μετά με τον νόμο 2392/96. Ο νόμος αυτός, όπως ίσχυε για σχεδόν 14 χρόνια, χωρίς ποτέ να υπάρχει αμφισβήτηση αυτού, έλεγε ρητά τα εξής:

Στο άρθρο 6, Εμπιστευτικότητα Πρωτογενών Στοιχείων. Το περιεχόμενο των εγγράφων, των μαγνητικών ηλεκτρονικών ή με των άλλων τρόπων αποτυπώσεων που χρησιμοποιεί η Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ, για τη συλλογή των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων είναι εμπιστευτικό και απαγορεύεται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, εάν κατάλαβα καλά και με την παρέμβαση του Τσακαλώτου άλλη ερώτηση έκανε, και απαντάτε σε άλλα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνει την ερώτηση ξανά ο κ. Τσακαλώτος για να απαντήσετε επί της ερώτησης. Γιατί δεν μιλάει για την εμπιστευτικότητα, εάν κατάλαβα καλά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Πάμε σε άλλα κεφάλαια με την απάντηση του κ. Γεωργίου.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ : Σαν Πανεπιστημιακός Οικονομολόγος προφανώς θέλω τα στοιχεία που χρησιμοποιείται για να κάνετε έρευνες, να προστατεύεται και ο κόσμος να δίνει τα στοιχεία που χρειάζεται να κάνεις τις έρευνες, είναι μέρος της δουλειάς μου, αλίμονο, δεν θα σας ρώταγα αυτό. Αυτό το καταλαβαίνετε ότι δεν θα σας το ρώταγα. Εγώ ρωτώ, έχει υπογράψει υπάλληλος ότι εάν, όχι η δική σας διοίκηση, μια μελλοντική, μια άλλη διοίκηση, φουσκώσει κάποια στοιχεία ή ξεφουσκώσει κάποια στοιχεία, κάτω από πίεση πολιτικών πιέσεων και κάποιος δημόσιος υπάλληλος πει σε κάποια εφημερίδα και πει αυτό έγινε, θα είναι σε παραβίαση αυτό που έχει υπογράψει;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Όχι.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ : Αυτό θα ήθελα να πω, που είπε και ο κ. Τσακαλώτος, το τι σχέση έχει αυτή η ιστορία όλη με την Ελληνική Έννομη Τάξη και κυρίως ποια είναι η σκοπιμότητα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, πίσω από τη συγκεκριμένη εμμονή.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ : Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μια συρροή ανθρώπων στις υπηρεσίες σας που δίνουν τέτοια στοιχεία που μας περιγράφεται εσείς. Έχουμε τέτοια κρούσματα που πάνε και λένε τα στοιχεία που δίνουν τα νοικοκυριά; Δεν νομίζω. Έχουμε τέτοια κρούσματα; Αυτά λέει ο νόμος; Γι’ αυτό τους βάζετε να υπογράψουν; Πολύ αμφιβάλλω. Έχω ως Πανεπιστημιακός Οικονομολόγος δεν έχει τύχη τέτοιο φαινόμενο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Παρακαλώ πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό, εμείς γι’ αυτό βάλαμε – δώσαμε να υπογραφεί υπηρεσιακά από όλους αυτή η δήλωση, η τήρηση εμπιστευτικότητας. Αυτό αφορά τα στοιχεία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών τα οποία λαμβάνουμε μέσα από έρευνες. Και μόνον αυτά. Αυτό είναι το αντικείμενο, δεν υπάρχει ο οποιαδήποτε άλλος λόγος για τον οποίο εδόθη αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε άλλο είναι θεωρία συνωμοσίας. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια διαδικασία δικαστική στην οποία αναφερθήκατε, όπου η ΕΛ.ΣΤΑΤ. η ίδια, έχω ο ίδιος, τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν είναι στοιχεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά είναι στοιχεία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εδόθησαν για την επαλήθευση των στατιστικών υπολογισμών της οποίας έκανε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έλλειμμα του 2009, στον Εισαγγελέα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ))

Υποτίθεται ότι ο Εισαγγελέας ήταν στη διάθεσή του, να φέρει έναν εμπειρογνώμονα, να κάνει πραγματογνωμοσύνη και να υπολογίσει ξανά τα στοιχεία του ελλείμματος. Εμείς θα έχουμε ήδη θέσει αυτά τα στοιχεία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε γι’ αυτά στο δικαστήριο όσον αφορά την απόδειξη της ορθότητας του Ισολογισμού του. Αν κάποιος έχει άλλη γνώμη από μια μεριά είτε είναι υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είτε είναι από κάπου αλλού να την πει. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν είστε γραμμένος κ. Καρασμάνη, υπάρχει μια διαδικασία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ανοίγει άλλο κεφάλαιο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν θα το πάμε κεφάλαιο – κεφάλαιο, θα το πάμε ανά ερωτώντα.

Το λόγο έχει η κυρία Χρυσοβελώνη.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Έχω να υποβάλω τις εξής ερωτήσεις: συμπληρωματικά με την πρώτη ερώτηση που υπέβαλε ο συνάδελφος, ο κ. Τσακαλώτος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής κ. Γεωργίου: ανεξάρτητα από το αν είχατε ή δεν είχατε τη νομική υποχρέωση να απομακρυνθείτε, να παραιτηθείτε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., δεν θεωρείτε ότι αυτή η δικαστική εκκρεμότητα δημιουργεί το λιγότερο θέματα αξιοπιστίας στο χειρισμό πολύ σημαντικών θεμάτων στο θέμα της αρχής, με δεδομένο ότι πλέον σύμφωνα και με τα κρατούντα στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, η άσκηση ποινικής δίωξης και μόνο σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου και δη για αδικήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία, επιφέρει ως κύρωση τη διαθεσιμότητα.

Η δεύτερη και η τρίτη ερώτηση είναι: Από τη πλευρά σημαντικής μερίδας των εργαζομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπάρχει ενημέρωση και θεωρώ ότι είναι σοβαρό και θέλουμε να έχουμε μια απάντηση, ότι εσείς έχετε εξαιρέσει τον εαυτό σας από την υποχρέωση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ζούμε σε μια περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι οι δημόσιοι λειτουργοί, πρέπει πρώτα να δίνουν το καλό παράδειγμα, την ώρα που οι πολίτες επωμίζονται τεράστια οικονομικά βάρη;

Η τελευταία ερώτηση είναι. Έχετε καταθέσει τώρα ως Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δήλωση πόθεν έσχες; Αν όχι γιατί; Αν και καλώς.

Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το πρώτο ερώτημα το απάντησα ήδη. Όσον αφορά στα θέματα αξιοπιστίας για την κατάρτιση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, η Ελλάδα ποτέ στην ιστορία της δεν ήταν σε τόσο καλή μοίρα όσο είναι τώρα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, με βάση την αξιοπιστία της κατάστασης των στοιχείων…

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είναι από αμφισβήτηση η αξιοπιστία σας σε κάθε περίπτωση κ. Γεωργίου, εφόσον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα κακουργηματικής φύσεως.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μη διακόπτεται.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οπότε, όσον αφορά την αξιοπιστία της κατάστασης των στατιστικών στοιχείων, υπάρχει πλήρης αξιοπιστία, ακριβώς γιατί κάναμε τη δουλειά μας με αυτό τον τρόπο τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς, οπότε δεν υπάρχει λόγος για τη δική μου παραίτηση.

Όσον αφορά το θέμα της κατάθεσης δήλωσης πόθεν έσχες, δεν έχω καταθέσει δήλωση γιατί δεν υποχρεούμαι. Έθεσα το ερώτημα στην αρμόδια Αρχή και μου απάντησε ότι δεν υποχρεούμαι να υποβάλω δήλωση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σε ποια αρχή κ. Πρόεδρε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Είναι η Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και με έγγραφό της από της 25 Φεβρουαρίου, με βεβαιώνει, ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Μπορώ να το υποβάλλω στην Επιτροπή.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για το θέμα της εξαίρεσής σας από την καταβολή εισφορών;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ήταν μια καθαρά διαφανής διαδικασία, έκανα το αίτημα αυτό να εξαιρεθώ από την καταβολή αυτών των ασφαλιστικών εισφορών και μου εδόθη αυτό.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για ποιο λόγο εσείς να διαφοροποιηθείτε από το ότι συμβαίνει για το σύνολο των υπολοίπων ανθρώπων και μάλιστα σε μια εποχή, κατά την οποία η Ελλάδα ολόκληρη και οι Έλληνες έχουν ισοπεδωθεί στην κυριολεξία;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δεν θα ελάμβανα ποτέ οποιοδήποτε όφελος από αυτή την εισφορά και υποθέτω ότι οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές για να λάβουν από αυτό κάτι.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτή είναι απάντηση – κόλαφος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Έθεσα το ερώτημα, μου εδόθη η δυνατότητα να γίνει αυτό, αν μου έλεγε ο αρμόδιος φορέας ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί αυτό φυσικά θα πλήρωνα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μια ερώτηση διευκρινιστική μόνο και ερώτηση.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θέλω να μου πείτε το εξής: Σας ρώτησα αν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, μου είπατε ότι δεν υπάρχει, ότι εν πάση περιπτώσει σε βάρος σας η γνωστή ποινική δίωξη για τα αδικήματα. Για ποιο λόγο εσείς ως Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεωρείτε ότι πρέπει να εξαιρέσετε τον εαυτό σας ως δημόσιο υπάλληλο; Είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή μόνο η άσκηση δίωξης και δη για συγκεκριμένα αδικήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία, επισύρει ως ποινή την θέση ή διαθεσιμότητα. Γιατί λοιπόν εσείς αυτοεξαιρείσθε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Από ότι γνωρίζω δεν υπάρχει θέμα για να θέσω τον εαυτό μου σε διαθεσιμότητα αυτήν τη στιγμή.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Χρειάζεται να παραιτηθείτε, υπάρχει ηθικό τουλάχιστον θέμα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σας είπα ότι το ηθικό θέμα είναι τελείως ξεκάθαρο για μένα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Πρόεδρε, έχετε απαντήσει.

Το λόγο έχει η κυρία Ξηροτύρη.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΡΙΝΑΡΗ: Στο ερώτημα που σας απασχόλησε κατά πολύ για τα θέματα των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τους οποίους επιβάλετε να μην κοινοποιούν θέματα της υπηρεσίας τους. Τέθηκε και διαφορετικά το ερώτημα από τον κ. Τσακαλώτο και συμφωνώ έτσι όπως το έθεσε.

Άκουσα στην απάντησή σας κ. Γεωργίου. Είπατε ότι ζητήσατε από τους υπαλλήλους να σας υπογράψουν έγγραφο εμπιστευτικότητας;

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ )

Ζητήσατε τέτοιο πράγμα; Ζητήσατε να σας το υπογράψουν. Οι υπάλληλοι ξέρετε – εκτός αν μου πείτε ότι αυτό ισχύει στο ενωσιακό δίκαιο, που δεν ισχύει ή στο ΔΝΤ – ορκίζονται όταν αναλαμβάνουν την υπηρεσία ότι θα τηρούν το νόμο και την πίστη στην πατρίδα. Αυτά είναι και αυτά τηρούνται. Εγώ τέτοια έγγραφα, ήμουν 25 χρόνια δημόσιος υπάλληλος, γινόντουσαν πριν στην Χούντα και ήταν άλλου τύπου έγγραφα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και θέλω να μας εξηγήσετε. Εδώ παραβιάζεται τα θέματα δικαίου της δημοσιοϋπαλληλικής τάξης. Αυτό τώρα επέπεσε στην αντίληψή μου. Μετά την δικτατορία κανένα τέτοιο έγγραφο δεν έχει ζητήσει κανένας προϊστάμενος από κανέναν υπάλληλο, γιατί ορκίζεται ακριβώς να τηρεί ό,τι λέει ο νόμος και όχι ό,τι κρίνει ο προϊστάμενός του.

Μου δώσατε την εντύπωση με την τοποθέτησή σας ότι σε όλα υπερέχει το ενωσιακό δίκαιο. Είστε Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και όχι της Eurostate. Ο ελληνικός λαός από αυτή τη Στατιστική Αρχή και την αυτονομία, αυτοτέλεια που εσείς διεκδικείτε και καλά κάνετε που τη διεκδικείτε, θέλει να έχει τα πραγματικά στοιχεία για τη χώρα του. Γι’ αυτό κάθε φορά θα ήθελα σ’ αυτές τις ερωτήσεις που σας έθεσαν συνάδελφοι, να μας απαντάτε με το εθνικό δίκαιο για το τι συμβαίνει.

Έρχομαι τώρα στο βασικό ερώτημα που έχει τεθεί. Πότε αναλάβατε την Προεδρία στην ΕΛΣΤΑΤ και πότε παραιτηθήκατε από το ΔΝΤ; Εγώ θα σας κάνω την αντίστροφη ερώτηση, στο ΔΝΤ δεν προέβλεπε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιο ασυμβίβαστο για να εργαστείτε σε κάποιες αντίστοιχες υπηρεσίες;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Τα θέματα τα οποία θέσατε τα έχουμε ήδη συζητήσει και είχα κάνει μία μικρή παρουσίαση και ίσως και αυτό εξηγεί το ερώτημά σας. Είχα δώσει κάποιες διεξοδικές εξηγήσεις γύρω από την ανάγκη υπογραφής της δήλωσης τήρησης στατιστικού απορρήτου. Είχα αναφερθεί στον στατιστικό μας εθνικό νόμο, τον 3832 όπως ισχύει και στα συγκεκριμένα του άρθρα που αναφέρουν για το στατιστικό απόρρητο, τα οποία παραπέμπουν στο ενωσιακό δίκαιο και μάλιστα στον 223 και στον κώδικα ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών. Ο κώδικας ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών είναι λόγω και του εθνικού αλλά και του ενωσιακού δικαίου για εμάς απαραίτητο να τον τηρούμε. Σ’ αυτόν υπάρχει η αρχή της εμπιστευτικότητας, που ο δείκτης 5,2 λέει «το προσωπικό υπογράφει κατά το διορισμό του νομικές δεσμεύσεις για την τήρηση του απορρήτου». Αυτό είναι ρητό. Αυτή είναι και η στάνταρ διαδικασία στις χώρες της Ε.Ε.. Οπότε η μη υπογραφή δήλωσης τήρησης στατιστικού απορρήτου αποτελεί εξαίρεση και όχι κάποια πρωτοβουλία της ΕΛΣΤΑΤ ανάμεσα στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες στην Ε.Ε..

Επίσης, το περιεχόμενο της δήλωσης τήρησης στατιστικού απορρήτου δεν είναι να μην κοινοποιούν θέματα της υπηρεσίας εκτός υπηρεσίας. Η δήλωση είναι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων, τα οποία παίρνουμε από νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών μας. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν θα δώσει στοιχεία νοικοκυριών ή επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε, εφόσον έχει μπει μέσα στα σπίτια και στις επιχειρήσεις και έχει πάρει αυτά τα στοιχεία, λέγοντας στους αποκρινόμενος ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα δοθούν σε κανέναν, συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών, δικαστικών και άλλων διοικητικών αρχών για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το αντικείμενο της δήλωσης και συνάδει πλήρως και με το εθνικό, αλλά και με ενωσιακό δίκαιο.

Μπορώ να σας πω και αυτό άρχισα να διαβάζω και πιο πριν, αλλά διεκόπη αυτή η παρουσίαση, ότι αυτό δεν είναι καμία πρωτοπορία της ίδιας της ΕΛΣΤΑΤ.

Όσον αφορά την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων που παίρνουμε από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο νόμος 2392/1996 έλεγε στο άρθρο 6 και αυτό έχουμε αντιγράψει μέσα «εμπιστευτικότητα πρωτογενών στοιχείων: το περιεχόμενο των εγγράφων, των μαγνητικών, ηλεκτρονικών ή των με άλλο τρόπο αποτυπώσεων που χρησιμοποιεί η γ.γ. ΕΣΗΕ, για την συλλογή των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων είναι εμπιστευτικό και απαγορεύεται α) η χρησιμοποίησή του για υπολογισμό ή την επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων και σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιων αστυνομικών, στρατιωτικών και άλλων διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων β) η δημοσίευση και διάχυσή τους σε τρίτους».

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ο κάθε υπάλληλος που αναλαμβάνει πολύ καλά είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αυτά που λέτε. Δηλώσεις δεν κάνουν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Ξηροτύρη, αφήστε τον Πρόεδρο να απαντήσει. Απλά λέει η κυρία Ξηροτύρη ότι δεν προβλέπεται στο νόμο να υπογράψει κάποια δήλωση κάποιος υπάλληλος.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Οι υπάλληλοι, όπως κι εγώ ήμασταν αυτοί που διαχειριστήκαμε εκατομμύρια. Υπογράψαμε ότι θα διαχειριστούμε τα εκατομμύρια; Εγώ ήμουν στα δημόσια έργα. Βεβαίως ήξερα πάρα πολύ καλά γι’ αυτό. Θα υπέγραφα όλη τη νομοθεσία των δημοσίων έργων; Πολύ πιο βασικότερο όταν κάποιος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Βεβαίως είναι υποχρεωμένος, αλλά δήλωση δεν κάνει.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Για εμάς στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και σαν ΕΛΣΤΑΤ η τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που μας δίνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η διασφάλιση αυτού του πράγματος, πέρα από μία γενική δέσμευση του υπαλλήλου να τηρεί τους νόμους, χρειάζεται μία εξειδικευμένη δέσμευση και γι’ αυτό αναφέρεται ρητά στον κώδικα ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών, στον οποίο αναφέρεται ο δικός μας νόμος. Αναφέρει ρητά αυτή τη δέσμευση, γιατί ακριβώς όλοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα κάνω ερώτημα στην Ευρωβουλή. Δεν μας απαντήσατε πότε ανέλαβε Πρόεδρος και πότε παραιτήθηκε από το ΔΝΤ ο κ. Γεωργίου και αν το ΔΝΤ δεν είχε ασυμβίβαστο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να εργαστεί κανείς σε αντίστοιχες υπηρεσίες;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.):Στην ίδια Επιτροπή, ίσως και από τους ίδιους ανθρώπους μου τέθηκε το ίδιο ερώτημα στις 22 Νοεμβρίου του 2012, αλλά θα απαντήσω ξανά. Έδωσα την παραίτησή μου στο ΔΝΤ στις 16 Ιουλίου 2010. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 2 Αυγούστου 2010. Όταν έδωσα την παραίτησή μου, ζήτησα από το ΔΝΤ να υπάρχει μία μεταβατική περίοδο άδειας άνευ αποδοχών μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2010. Επίσης, δήλωσα ρητά, στο ερώτημα που έκανα ότι δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να επανέλθω και να πάρω θέση στο ΔΝΤ. Οπότε εκείνη την ημέρα στις 16 Ιουλίου 2010 εγώ έκοψα μια και δια παντός τις εργασιακές μου σχέσεις με το ΔΝΤ. Οπότε ήδη από τις 16 Ιουλίου δεν υπήρχε θέμα απασχόλησής μου στο ΔΝΤ και μη πλήρους απασχόλησής μου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως απαιτεί ο νόμος 3832.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Ανδρέα Γεωργίου, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.))

Οπότε δεν υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου σε αυτά τα οποία έχω κάνει.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, επειδή είμαι χρόνια δημόσιος υπάλληλος. Όταν παίρνετε άδεια άνευ αποδοχών, υποχρεούστε να τηρείτε τους όρους της υπηρεσίας στην οποία είσαστε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Αναστασιάδης έχει το λόγο.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ θέλω δύο-τρεις διευκρινίσεις. Πρώτα-πρώτα για τα θέματα της αξιοπιστίας, εμείς θεωρούμε, ως κόμμα, ότι τα στοιχεία του 2009 παραποιήθηκαν και το γνωρίζετε και έχει λεχθεί κατά κόρον αυτό.

Τώρα, έρχομαι, όμως, σε θέματα ηθικής τάξης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.)): Με συγχωρείτε, είπατε σαν κόμμα…

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Κατά κόρον έχει λεχθεί από εμάς ότι εμείς αμφισβητούμε τα στατιστικά στοιχεία του 2009, δηλαδή, αυτά που είχατε εσείς το 2010 και δηλώσατε ότι είχε ξεπεράσει το 15% το έλλειμμα κ.λπ.. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι τα στοιχεία εκείνα έχουν παραποιηθεί και έχει λεχθεί από πολλούς και πολλές φορές αυτό.

Άκουσα εδώ ότι ζητήσατε εξαίρεση από τη δήλωση του πόθεν έσχες. Έτσι δεν είπατε; Ερωτήσατε την Αρχή και σας είπε …

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Για να μην παρερμηνεύεται, κύριε Αναστασιάδη, είπε ότι ερώτησε την Αρχή και του είπαν ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Είστε, όμως, Πρόεδρος μιας πολύ σημαντικής Αρχής στη χώρα. Ηθικά, δηλαδή, εσείς δεν νιώσατε την υποχρέωση, για να μη δίνετε και λαβή για σχόλια και για να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, να κάνετε δήλωση πόθεν έσχες; Είναι ένα ερώτημα αυτό ηθικής τάξεως.

Όπως και την εξαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, να έχετε ολοκληρώσει το χρόνο σας το συνταξιοδοτικό και θεωρείτε ότι εάν πληρώνατε ασφαλιστικές εισφορές ή καλύψεις υγείας, αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στον αέρα και δεν θα είχατε αυτές τις καλύψεις; Γι’ αυτό το ζητήσατε;

Και τρίτον, αυτό το θέμα του εγγράφου εμπιστευτικότητας που σας ρώτησε η κυρία Ξηροτύρη. Δεν κατάλαβα γιατί το ζητήσατε; Φοβάστε τους υπαλλήλους σας; Δεν τους έχετε εμπιστοσύνη; Διότι, δεν υπάρχει άλλη λογική να ζητήσετε ένα τέτοιο έγγραφο. Φοβόσασταν δηλαδή ότι δεν θα κάνουν καλά τη δουλειά τους; Και αν διαπιστώσετε ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, τι θα κάνετε παραπάνω με τη δήλωση αυτή που έχει υπογράψει, σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο και τον υπαλληλικό κώδικα;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Γεωργίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.)): Όσον αφορά, γιατί ζητήσαμε τη δήλωση τήρησης στατιστικού απορρήτου, αυτό ήδη το έχω εξηγήσει, αλλά θα το πω ακόμη μια φορά. Η ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. έχει προσπαθήσει τα τρία τελευταία χρόνια να τηρήσει πλήρως τον κώδικα ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτό είναι μέρος και της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και του ενωσιακού δικαίου. Μέρος αυτού του κώδικα ορθής πρακτικής είναι και η αρχή 5 για το στατιστικό απόρρητο. Η αρχή 5 λέει ότι το προσωπικό υπογράφει νομικές δεσμεύσεις για την τήρηση του απορρήτου. Οπότε, μόνο και μόνο για την πλήρη τήρηση και διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., ζητήσαμε από το προσωπικό να υπογράψει. Δεν υπάρχει θέμα του κατά πόσον εμπιστευόμαστε ή όχι τους εαυτούς μας γύρω από αυτά τα θέματα. Είναι θέματα τάξης. Είναι θέματα σωστής λειτουργίας της Αρχής.

Επίσης, η ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. αυτό το διάστημα υπόκειται σε έναν έλεγχο, σε μια εποπτεία από ένα άλλο θεσμικό όργανο, το οποίο προβλέπει ο δικός μας στατιστικός νόμος, ο εθνικός νόμος και αυτή είναι η συμβουλευτική επιτροπή ορθής πρακτικής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του νόμου. Η συμβουλευτική επιτροπή ορθής πρακτικής ελέγχει κατά πόσον στο ελληνικό στατιστικό σύστημα εφαρμόζεται ο κώδικας ορθής πρακτικής, αρχή 1 έως 6. Αυτά είναι η βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εσείς το ψηφίσατε.

Οπότε, αυτή, λοιπόν, η επιτροπή θα κοιτάξει κατά πόσον η ΕΛΛ.ΣΤΑΤ., ως πρώτη στατιστική αρχή μέσα στο ελληνικό στατιστικό σύστημα, εφαρμόζει τις αρχές 1 έως 6. Η αρχή 5 περί εμπιστευτικότητας είναι μέσα σε αυτές τις αρχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όταν άρχισε τις εργασίες της η επιτροπή ορθής πρακτικής, προκειμένου να συντάξει την έκθεσή της, η οποία θα έρθει στη Βουλή των Ελλήνων, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της δουλειάς της, μας ερώτησε «υπάρχει τέτοιου είδους δήλωση;». Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είπαμε ότι δεν υπάρχει. Όμως, προτιθέμεθα, για να εφαρμόσουμε πλήρως τον κώδικα να υπογραφεί τέτοια δήλωση. Αυτό, λοιπόν, είναι το πλαίσιο. Και ζητήσαμε από τους υπαλλήλους να υπογράψουν το πλαίσιο μέχρι την αρχή Ιουνίου, έτσι ώστε, όταν στις 5 με 7 Ιουνίου γινόταν ο έλεγχος από τη συμβουλευτική επιτροπή ορθής πρακτικής εδώ στην Αθήνα, να μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε κάνει αυτή την εργασία και ότι η ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. είναι σύννομη. Όμως, αντί να δείξουμε ότι όχι μόνο ουσιαστικά, αλλά και τυπικά είμαστε σωστοί και πράττουμε σωστά στην εθνική στατιστική μας υπηρεσία, όσον αφορά στο στατιστικό απόρρητο, ξαφνικά, με την άρνηση του συνδικαλιστικού οργάνου να υπογραφεί αυτή η δήλωση, δημιουργήθηκε ένα διεθνές θέμα, για κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο. Περιττό να σας πω ότι η δήλωση αυτή δεν έχει τίποτα το οποίο δεν υπάρχει στον νόμο είτε στον τωρινό νόμο είτε στο ν. 2392. Είναι απλώς μια κωδικοποίηση αυτών των πραγμάτων, των προβλέψεων που υπάρχουν ήδη στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας.

Οπότε, να σας πω την αλήθεια και εγώ ο ίδιος ξαφνιάστηκα για αυτήν την αντίδραση και συνεχίζω και ξαφνιάζομαι από τις αντιδράσεις που ακούω ακόμη και τώρα. Αυτή η δήλωση δεν κάνει τίποτε άλλο πέραν από αυτό το οποίο μέχρι τώρα ήταν σκόρπιο σε διάφορα θεσμικά και νομοθετικά κείμενα που ισχύουν στη χώρα.

(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.))

Όσο αναφορά στο γιατί το κάναμε…

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Για να καταλάβω, η δήλωση καλύπτει την εχεμύθεια;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Αυτή η δήλωση αφορά μόνο στο στατιστικό απόρρητο, των στοιχείων που μαζεύουμε από έρευνες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπάρχει μόνο μια παράγραφος που λέει ότι εάν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι να δημοσιεύσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., αυτά τα στοιχεία θα θεωρηθούν ως εμπιστευτικά μέχρι την δημοσίευσή τους. Δεν μπορεί να χρειάζεται να βγάλουμε αύριο μια δημοσίευση των στοιχείων για την ανεργία και αυτός που εργάζεται στο δελτίο τύπου, να δώσει αυτά τα στοιχεία. Είναι θέμα τάξης. Όλη η υπόλοιπη δήλωση αφορά μόνο αυτά τα στοιχεία. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να γνωρίζουν τον νόμο; Το θέμα είναι ότι αυτά ήταν σκόρπια, νομίζω ότι και κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την αίθουσα ίσως δεν γνώριζαν κάποια θέματα του δικού μας εθνικού δικαίου, γι’ αυτό και τα διάβασα. Με τον τρόπο αυτής της δήλωσης και ο τελευταίος υπάλληλος θα διάβαζε και θα γνώριζε ξεκάθαρα ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, ως προς το στατιστικό απόρρητο. Θέλαμε να αποφύγουμε, κάποιος να κάνει κάποιο λάθος, έστω και χωρίς να είναι εσκεμμένο αυτό το λάθος. Αυτό ήταν που θέλαμε να αποφύγουμε. Θέλαμε να βάλουμε σε ένα μέρος όλα αυτά, μαζί με το τι προβλέπει ο νόμος για τις ποινές, για να γνωρίζουν όλοι επακριβώς το θέμα.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ο άνθρωπος που υπηρετεί σε αυτή τη θέση δεν γνωρίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία, υπάρχουν καινούργιοι υπάλληλοι, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ίσως να μην είχαν εστιαστεί στο αντικείμενο.

Ήταν για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μη εσκεμμένη ρίψη του στατιστικού απορρήτου, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ επώδυνο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Αυτή η συγκεκριμένη δήλωση αφορά στους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Τέτοιου είδους δηλώσεις υπογράφουν και θα υπογράψουν όλοι όσοι έχουν στη διάθεσή τους προσωπικά, ατομικά στοιχεία επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ήδη, οι ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., από φέτος, υπογράφουν όλοι τους ένα παρόμοιο κείμενο.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Και εσείς κ. Γεωργίου;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Μάλιστα και εγώ θα υπογράψω.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν την έχετε υπογράψει ακόμα; Όταν υποχρεώνεται όλους τους υπόλοιπους, θα έπρεπε να ξεκινήσετε από τον εαυτό σας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Σας διαβεβαιώνω ότι θα την υπογράψω και εγώ.

Επίσης, για τους ερευνητές που λαμβάνουν στοιχεία. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ποτέ δεν δίνει στοιχεία, όπου να μπορεί να γίνει μια άμεση αναγνώριση του νοικοκυριού ή της επιχειρήσεις. Για ερευνητικούς σκοπούς και σύμφωνα με τον νόμο δίνονται στοιχεία, από τα οποία θα μπορούσε να γίνει μια έμμεση αναγνώριση του νοικοκυριού ή της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε φτιάξει ειδικές συμβάσεις, όπου ρητά υπογράφουν για την τήρηση αυτού του στατιστικού απορρήτου. Επίσης, τέτοιες δηλώσεις θα υπογράψουν όποιοι άλλοι έρχονται σε επαφή, από μέσα ή έξω από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. με απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Είναι μια διαδικασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όσοι υπάλληλοι δούλεψαν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση των ερωτηματολογίων της απογραφής πληθυσμού και σε αυτούς έχει δοθεί και έχει υπογραφεί δήλωση τήρησης στατιστικού απορρήτου. Είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Είναι μια φυσική και μια πάρα πολύ σωστή διαδικασία. Όλοι θα υπογράψουν.

Όσον αφορά ότι θεωρείται σαν κόμμα ότι έχουν παραποιηθεί τα στοιχεία του 2009, πραγματικά με ξαφνιάζει. Η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί πλήρως τα στοιχεία του 2009 και έχει λάβει χρηματοδότηση, με βάση αυτά τα στοιχεία του 2009, όπως υπολογίστηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Ίσως υπάρχει μια παρεξήγηση πάνω σε αυτά.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είναι πανθομολογούμενο ότι υπάρχει αλλοίωση, άλλο η κυβέρνηση και άλλο τι είναι γενικά παραδεκτό και αποδεκτό ως προς αυτή την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε τη δικαιοσύνη να κρίνει. Σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε ασκηθεί δίωξη.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εσείς δεν έχετε ακούσει ότι η Ν.Δ. αμφισβητούσε τα στατιστικά στοιχεία του 2009; Έχει λεχθεί κατά κόρον και γι’ αυτό το θέμα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αποδοχή των στοιχείων ή όχι;

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Το θέμα αυτό δεν βρίσκεται στα δικαστήρια; Είπα ότι σαν κόμμα πολλές φορές αμφισβητήσαμε τα στοιχεία του 2009. Εσείς δεν το ακούσατε ποτέ; Πρώτη φορά το ακούτε;

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Η άσκηση ποινικής δίωξης, εν προκειμένω και η συγκεκριμένη ποινική δίωξη δεν ασκήθηκε γενικά, ασκήθηκε πολύ συγκεκριμένη δίωξη, για αδικήματα κακουργηματικής φύσεως. Εν πάση περιπτώσει, εάν πραγματικά δεν υπήρχε βάση δεν νομίζω ότι θα ασκείτο δίωξη. Άρα, υπάρχει βάση. Άρα, κάποιο θέμα υπάρχει και μάλιστα σοβαρά.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Αντιλαμβάνομαι την σαφή αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης, στην οποία λαμβάνει μέρος και το κόμμα της Ν.Δ., για την αποδοχή των στοιχείων του 2009 ως ορθά και με την βάση των οποίων έχει ληφθεί η χρηματοδότηση της χώρας.

(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.))

Το θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει η αποδοχή αυτή και ότι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και η αποδοχή της δέσμευσης για την εμπιστοσύνη για τις στατιστικές που είχε υπογραφεί από τις 29 Φεβρουαρίου 2012 από την τότε κυβέρνηση Παπαδήμου και η οποία έχει συνεχίσει να αποδέχεται η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά βήματα, οπότε με ξαφνιάζει λιγάκι το θέμα το οποίο θέτετε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ :Κύριε πρόεδρε Εμείς ζητήσαμε τη δήλωση, την αποδοχή μάλλον της εξαίρεσης από το πόθεν έσχες το δικό του καταρχάς αλλά και τις δηλώσεις ότι δεν είσαστε υποχρεωμένος να πληρώνετε ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό νομίζω ότι είναι. Το ότι μας δώσατε τη δήλωση, καλώς κάνατε και μας τη δώσετε, είναι ένα στοιχείο να το έχουμε στα χέρια μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Όπως είπα, κύριε πρόεδρε, θα σας δώσουμε το έγγραφο το οποίο σας είπα στην αρχή ότι θα σας δοθεί όταν άρχισε η συζήτηση, όσον αφορά για το πόθεν έσχες, την απάντηση της αρμόδιας αρχής.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θα ήθελα να πω κάτι συμπληρωματικό με το πόθεν έσχες να δώσετε κάποιες διευκρινίσεις, ενδεχομένως θα μας διαφωτίσουν και μας, ποιες είναι κ. Γεωργίου οι ετήσιες αποδοχές σας;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε το λόγο κ. Γεωργίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Κύριε πρόεδρε νομίζω ότι με καλέσατε εδώ για τα θέματα για το πώς ασκώ τις αρμοδιότητές μου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., δεν νομίζω ότι με καλέσατε για θέματα προσωπικά μου.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτό που σας ρωτώ, δεν είναι καθόλου προσωπικό, όχι βέβαια, από τη στιγμή κατά την οποία τίθεται αυτό το θέμα υποχρεούστε να απαντήσει συγκεκριμένα. Διαφορετικά, εάν δεν δώσετε απάντηση αναφέρεται στον άλλον την εντύπωση αυτήν που θέλει να σχηματίσει. Δώστε μια συγκεκριμένη απάντηση.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)): Δεν νομίζω θέμα ότι της επιτροπής.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν απαντάτε επομένως. Ωραία. Πολύ ωραία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Άλλη ερώτηση εάν δεν υπάρχει να κλείσουμε.

Στο σημείο αυτό γίνεται η γ’ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της επιτροπής. Παρόντες ήταν οι βουλευτές, κύριοι κύριοι:

Τέλος και περί ώρα 15:40 λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s