Πληροφορίες για προσπάθεια τροποποίησης του πρόσφατου Ιδρυτικού Νόμου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και άλλα προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 315/18.10.2010 έγγραφό μας προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, το οποίο παρελήφθη από το Γραφείο του την 18.10.2010,

2) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 320/25.10.2010 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φ. Πετσάλνικο, το οποίο παρελήφθη από την Ειδική Γραμματεία Προέδρου της Βουλής την 25.10.2010 λαμβάνοντας αριθ. πρωτ. 3845, μετά του συνημμένου σε αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. 315/18.10.2010 εγγράφου μας,

3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 321/26.10.2010 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φ. Πετσάλνικο, το οποίο παρελήφθη από την Ειδική Γραμματεία Προέδρου της Βουλής την 26.10.2010 λαμβάνοντας αριθ. πρωτ. 3854, μετά του συνημμένου σε αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. 309/08.10.2010 εγγράφου μας.

 

Κύριοι Βουλευτές,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος εργαζομένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει δώσει αγώνα, σε πολύ κρίσιμες περιόδους για την Υπηρεσία μας και για τον Τόπο, ώστε να διασφαλισθεί η ανεξάρτητη λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η ποιότητα των εθνικών στατιστικών στοιχείων, και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή. Πέτυχε να αποσυρθεί το αρχικό προσχέδιο νόμου για την ίδρυση της Αρχής, το οποίο προέβλεπε πλήρη εξάρτηση της Αρχής από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν παρείχε στην Αρχή τη δυνατότητα να ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Χώρας ως προς τα επίσημα στατιστικά της στοιχεία, μέσα από αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, κανονιστικής και κυρωτικής δράσης.

Πράγματι, στον Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ Α’ 38) προβλέπεται ρητώς ότι «Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.» (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β΄) και ότι «Η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της» (άρθρο 9 παρ. 2). Με τον εν λόγω Νόμο σύστασης της Αρχής προβλέφθηκε σύστημα εκλογής της πλειονότητας των Μελών της Αρχής από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (άρθρο 12) και η Αρχή εξοπλίσθηκε με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. (άρθρο 10), καθώς επίσης με την εξουσία να εκδίδει η ίδια τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής της (άρθρο 11) και τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων (άρθρο 2 παρ. 2), με την εξουσία να εποπτεύει τη λειτουργία του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος, να πιστοποιεί ή μη τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία (άρθρο 2), και να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες (άρθρο 8).

Υπάρχουν επομένως, σε θεσμικό επίπεδο, όλες οι προϋποθέσεις για να ασκήσει η Αρχή τις εκ του Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες της ανεξάρτητα και να επιτελέσει το καθήκον της με τρόπο αποτελεσματικό.

Όμως, μετά την επίτευξη της νομοθετικής θέσπισης της ανεξαρτησίας της Αρχής και της πρόβλεψης των μέσων επίτευξης αυτής, άρχισαν να διαφαίνονται σημαντικά ζητήματα:

Καταρχάς, η διαδικασία στελέχωσης της Αρχής με τα επτά Μέλη που αποτελούν το συλλογικό όργανο διοίκησής της δεν ολοκληρώθηκε παρά στις 02.08.2010, οπότε και δημοσιεύθηκε ο ορισμός τους (ΥΑ 7999/Α1-6065, ΦΕΚ 265, τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος, υποδέχθηκε θερμά και με διάθεση συνεργασίας τα ορισθέντα Μέλη της Αρχής, αναμένοντας πως αμέσως θα αρχίσουν να ρυθμίζονται τα ζητήματα που τίθενται από το νέο πλαίσιο. Τα πρώτα από αυτά τα ζητήματα είναι η θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής και η θέσπιση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων, αρμοδιότητες που ο Νόμος έχει αναθέσει στην Αρχή, καθώς επίσης η έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, του οποίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ασφαλώς, είναι αναμενόμενο ότι, δεδομένης της δυσχέρειας που συνοδεύει κάθε νέα προσπάθεια, θα ήταν αναγκαίο να υπάρξει ορισμένος χρόνος έως ότου το ορισθέν συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής, να είναι σε θέση να έχει εντοπίσει τα κρίσιμα ζητήματα και να είναι σε θέση να τα επιλύσει. Από την άλλη πλευρά, η κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε, επιτείνει την ανάγκη για ταχεία θέση της Αρχής σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή, οι ρυθμίσεις του Νόμου να γίνουν πράξη, πλέον από το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής.

Δυστυχώς, όμως, σταδιακά άρχισε να γίνεται αισθητό πως υφίσταντο ζητήματα στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής. Επειδή οι σχετικές ανησυχητικές πληροφορίες δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν ούτε να διαψευσθούν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, μετά από σειρά προσπαθειών εντοπισμού του προβλήματος αποστείλαμε προς τα επτά Μέλη της Αρχής το από 08.10.2010 έγγραφό μας (συνημμένο στο Σχετ. 3), με το οποίο καλούσαμε σε εγρήγορση όλα τα Μέλη της Αρχής δεδομένης της κρίσιμης για την Ελλάδα αποστολής τους, καλώντας τα να συνεργασθούν αρμονικά μεταξύ τους και παράλληλα προσφέροντάς τους την πλήρη υποστήριξή μας. Στο έγγραφό μας αυτό δεν υπήρξε απάντηση. Τα ζητήματα, τα οποία αναφέραμε και στον Πρόεδρο της Βουλής με το από 26.10.2010 έγγραφό μας (Σχετ. 3) άπτονται μεταξύ άλλων του τρόπου καθορισμού των θεμάτων της διάταξης του οργάνου διοίκησης προς συζήτηση και απόφαση, του χρόνου και τρόπου ενημέρωσης του οργάνου διοίκησης για τα προς συζήτηση και απόφαση θέματα, αλλά και της ίδιας της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η διογκούμενη ανησυχία μας εντάθηκε ακόμη περισσότερο από πληροφορίες, κατά τις οποίες ενδεχομένως δεν είχε διεξαχθεί πλήρης έλεγχος περί ύπαρξης τυχόν ασυμβιβάστου ως προς τα πρόσωπα που ορίσθηκαν ως Μέλη της Αρχής. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος, μη έχοντας τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες, έθεσε το ζήτημα υπόψη του Υπουργού Οικονομικών με το από 18.10.2010 έγγραφό του, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών είχε εισηγηθεί τον ορισμό των τεσσάρων από τα επτά Μέλη της Αρχής. Στο έγγραφό μας δεν υπήρξε απάντηση.

Ασφαλώς, από τη μη απάντηση η αγωνία μας συνέχισε να κορυφώνεται. Τούτο διότι, αν υφίσταται ζήτημα ασυμβιβάστου για έστω ένα Μέλος της Αρχής, τότε ενδεχομένως όλες οι αποφάσεις και πράξεις της Αρχής είναι ανυπόστατες, ως εκδοθείσες από παρανόμως συγκροτηθέν συλλογικό όργανο διοίκησης. Αλλά πέραν του προφανούς νομικού ζητήματος, σε τέτοια περίπτωση υφίσταται και μείζον πολιτικό εν ευρεία εννοία ζήτημα, το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της Χώρας. Επομένως, έχοντας αναμείνει επί ημέρες άνευ απάντησης, απευθυνθήκαμε για το ίδιο ζήτημα στον Πρόεδρο της Βουλής, με τα 25.10.2010 και 26.10.2010 έγγραφά μας, με τα οποία ζητούσαμε απάντηση πλέον από την Βουλή για τα τιθέμενα ερωτήματα. Στα έγγραφά μας αυτά δεν υπήρξε απάντηση.

Παράλληλα επαναλάβαμε με έγγραφό μας στις 27.10.2010 το αίτημά μας για άμεση συνάντηση του Δ.Σ. του Π.Σ. με τον Πρόεδρο της Βουλής για τα τιθέμενα ζητήματα.

Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής προς το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου την 01.11.2010, πληροφορηθήκαμε πως ο Πρόεδρος της Βουλής θα δεχόταν να μας συναντήσει μετά την 15.11.2010.

Όμως, δυστυχώς δεν είναι μόνο τα ανωτέρω που μας έχουν θορυβήσει ιδιαιτέρως. Όπως σημειώθηκε, η Αρχή ακόμη δεν έχει προβεί στην άσκηση βασικών εκ του Νόμου οριζομένων αρμοδιοτήτων της. Δεν έχει εκδώσει Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης, ούτε Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Πώς επομένως δύναται νομικώς αλλά και πρακτικώς να προϊσταται του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, να ορίζει τις υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών και φορέων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εθνικών στατιστικών στοιχείων, και πώς δύναται να ασκεί προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο;

Η μη έκδοση αυτών των βασικών νομικών κειμένων επί μήνες, ενώ παράλληλα διαρκώς εκδίδονται νέα στατιστικά στοιχεία, δεν είναι κατανοητή. Για το ζήτημα αυτό έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές τόσο στο συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής, όσο και στον Πρόεδρο αυτής, παρέχοντας παράλληλα κάθε δυνατή βοήθεια για την πρόοδο των εργασιών.

Μέσω της επικοινωνίας μας αυτής, μας δόθηκε η εντύπωση πως ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης δεν έχει ακόμη εκδοθεί, διότι ενδεχομένως ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν συμφωνεί με τον τρόπο συλλογικής λειτουργίας του οργάνου διοίκησης της Αρχής και επιδιώκει όχι την εξειδίκευση του Νόμου, μέσω της έκδοσης Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, αλλά την τροποποίηση του Νόμου, ώστε η Αρχή να διοικείται κατά έναν εντελώς συγκεντρωτικό τρόπο.

Η εντύπωσή μας αυτή ισχυροποιείται, καθώς περιήλθαν στην κατοχή μας ανωνύμως κείμενα τα οποία εμφανίζονται να αποτελούν εισηγητική έκθεση και σχέδιο τροποποίησης του Ιδρυτικού Νόμου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αναφορικά κυρίως με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αμέσως σπεύσαμε να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εάν γνωρίζει το ζήτημα και εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, καθώς και εάν υφίστανται πράγματι τέτοια κείμενα, και σε τέτοια περίπτωση με πρωτοβουλία τίνος και για ποιον λόγο έχει τεθεί ζήτημα τροποποίησης του Νόμου ως προς τα ζητήματα αυτά. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στον οποίο και δείξαμε τα κείμενα που είχαν έλθει σε γνώση μας, δεν μας απάντησε επί της ουσίας, αλλά και δεν προέβη σε διάψευση.

Είναι σαφές, πως μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου της λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προς ένα απολύτως συγκεντρωτικό πρότυπο, στο οποίο μόνο ο Πρόεδρος θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες και τα λοιπά Μέλη θα έχουν εντελώς δευτερεύοντα και επουσιώδη ρόλο, δεν δεν θα ήταν συμβατή με την διασφάλιση του ανεξάρτητου τρόπου λειτουργίας της Αρχής, η οποία αποτέλεσε βασική μέριμνα του Νομοθέτη, και για την οποία αγωνισθήκαμε και αγωνιζόμαστε.

Αλλά ούτε και δικαιολογείται τέτοια μεταβολή, καθώς το πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι πρώτον η εξειδίκευση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει (με την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων) – και όχι η μεταβολή του Ιδρυτικού της Νόμου! – και δεύτερον η άσκηση στην πράξη συλλογικής διοίκησής της από τα Μέλη της, σύμφωνα με την αρμοδιότητα που τους έχει αναθέσει ο Νόμος, για την οποία και είναι υπεύθυνα.

Συνεπώς, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για ποιον λόγο αντί να εξειδικευθεί ο ισχύων Νόμος, που η Βουλή μόλις προ μηνών και μετά από διεξοδικές διαδικασίες ψήφισε, επιζητείται ενδεχομένως η τροποποίησή του.

Περαιτέρω, ειδικώς ως προς τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, η ολοκλήρωσή του εξ όσων γνωρίζουμε εμποδίζεται και από το ότι ελλείπει η απαιτούμενη από τον Νόμο γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το οποίο δεν λειτουργεί καν.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί, και ιδιαιτέρως ανησυχητικό, είναι ότι προσφάτως ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ, με προφορική εντολή του, απαγόρευσε την οποιαδήποτε επικοινωνία των στελεχών της Υπηρεσίας (Διευθυντές, Προϊσταμένους, Τμηματάρχες), με τα λοιπά (πέραν του ιδίου) Μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Επίσης με αφορμή δηλώσεις πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων κ.ά. στα Μ.Μ.Ε. σχετικά με το ύψος στο οποίο θα κυμανθεί το τελικό έλλειμμα για το έτος 2009, μετά την επικείμενη αναθεώρησή του, καθώς και για άλλους κρίσιμους στατιστικούς δείκτες (ανεργία, τιμάριθμος κ.λ.π) επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και μοναδικός επίσημος φορέας πιστοποίησης των εθνικών στατιστικών στοιχείων της χώρας (Ν. 3832/2010), θα έπρεπε εγκαίρως με Δελτία Τύπου να έχει προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις και ανακοινώσεις, ούτως ώστε να μην δίνεται πρόσφορο έδαφος σε πρόωρες αλλά και ενδεχομένως επιζήμιες φημολογίες, εικασίες και ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις και προβλέψεις διαφόρων τρίτων για το έλλειμμα του 2009, δεδομένου ότι η ίδια η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν έχει ακόμη αποστείλει τα σχετικά τελικά πιστοποιημένα στοιχεία και μεγέθη στην Eurostat.

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. οφείλει να πιστοποιεί και να γνωστοποιεί τα σημαντικά στατιστικά μεγέθη όπως το έλλειμμα, μέσα από αποφάσεις του συλλογικού της οργάνου, στην βάση της πλήρους ενημέρωσης όλων των Μελών της από τον Πρόεδρο, κατόπιν πρόσβασης και μελέτης του πλήρους φακέλου των σχετικών στοιχείων από κάθε ένα Μέλος της σύμφωνα με τα ισχύοντα μεθοδολογικά πρότυπα και με παροχή ικανού χρονικού διαστήματος, για έλεγχο και διαμόρφωση άποψης. Επομένως δεν δικαιολογείται και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επίσημη παροχή στοιχείων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ – και μάλιστα των πλέον κρίσιμων για το μέλλον του Τόπου – εάν προηγουμένως δεν γίνει πλήρης παρουσίαση και έλεγχος των στοιχείων αυτών από όλα τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πράγματι, ευχόμαστε οι ανησυχίες μας να είναι υπερβολικές και οι πληροφορίες μας εσφαλμένες. Όμως, στην αντίθετη περίπτωση η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τελικά, γεννάται το εύλογο ερώτημα, κατόπιν όλων των ανωτέρω: Μήπως η πραγματικά ανεξάρτητη ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως θεσμικά κατοχυρώνεται από τον Ιδρυτικό της Νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή,, έχει προκαλέσει σκέψεις… τροποποίησης του Νόμου, με σκοπό την υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε ένα πρόσωπο και τη μετατροπή της από Ανεξάρτητη Αρχή σε «ενός ανδρός αρχή»; Ασφαλώς, εάν έτσι έχουν τα πράγματα, η Βουλή δεν θα επιτρέψει τέτοια θεσμική και λειτουργική υποβάθμιση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή το ζήτημα είναι κατεπείγον, σας καλούμε, ασκώντας την αρμοδιότητά σας ως Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων που εποπτεύει την ΕΛ.ΣΤΑΤ., να διερευνήσετε τα αναφερόμενα με την παρούσα και να λάβετε τα κατά την κρίση σας αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

 

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΛΣΤΑΤ

 

Το Δ.Σ.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s