ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς:
1)  Τον Πρόεδρο της Βουλής,
κ. Φ. Πετσάλνικο
2) Τον Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
3) Τα Κόµµατα της Βουλής
των Ελλήνων
4) Τον Πρόεδρο και τα Μέλη
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ανεξάρτητης
Αρχής
5)  Τους Συντάκτες Εργατικού
και Οικονοµικού Ρεπορτάζ
6) Την Α∆Ε∆Υ
7) Την ΓΣΕΕ

Kοιν.:
1)Γραφείο Επιτρόπου
Οικονοµικών και
Νοµισµατικών Υποθέσεων
Ε.Ε. , κ. Olli Rehn
2) Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή
Eurostat, κ. Walter
Radermacher

Θέµα: Το κατατεθέν Σχέδιο Νόµου «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρµογής του Προγράµµατος Στήριξης της Ελληνικής
Οικονοµίας» και η επιχειρούµενη µετατροπή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ανεξάρτητης Αρχής σε απολύτως συγκεντρωτικά ελεγχόµενο
φορέα

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 327/04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου µας µε θέµα
«Πληροφορίες για την προσπάθεια τροποποίησης του πρόσφατου
Ιδρυτικού Νόµου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και άλλα προβλήµατα και
δυσλειτουργίες».

Ο Νόµος 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Φ.Ε.Κ. Α΄
38, 09.03.2010) κατήργησε τη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., της οποίας προΐστατο πολιτικώς
διοριζόµενος Γενικός Γραµµατέας και η οποία υπήγετο στο Υπουργείο
Οικονοµικών, και ίδρυσε στη θέση της την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως Ανεξάρτητη Αρχή
διοικούµενη και διαχειριζόµενη από συλλογικό όργανο διοίκησης, το οποίο
προβλέφθηκε να διορίζεται µέσω διαδικασίας ελεγχόµενης από τη ∆ιάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, υπάγεται δε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως Ανεξάρτητη Αρχή στον
έλεγχο της Βουλής και µόνο.

Ο Νόµος 3832/2010, παρότι ψηφίστηκε σε περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιµη για την
εθνική οικονοµία, προτού µάλιστα συµφωνηθεί το πλαίσιο δανειακής στήριξης
της Ελλάδας από τα κράτη µέλη της Ζώνης ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (από 25.03.2010 και 11.04.2010 ∆ηλώσεις Αρχηγών Κρατών και
Κυβερνήσεων της Ζώνης ευρώ και Ν. 3845/2010, ΦΕΚ Α΄ 65, 06.05.2010),
υπήρξε αποτέλεσµα διαβούλευσης του προτείνοντος Υπουργείου Οικονοµικών,
τόσο µε κάθε ενδιαφερόµενο εν γένει όσο και ειδικώς µε τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Υπαλλήλων της (τ.) Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., αλλά και επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε τις αρχές της Ε.Ε. Η
Βουλή συζήτησε και εξέτασε προσεκτικά τις προταθείσες από το Υπουργείο
Οικονοµικών ρυθµίσεις, επιφέροντας όποιες βελτιώσεις κρίθηκαν αναγκαίες.
Πράγµατι δε, οι ρυθµίσεις που υιοθετήθηκαν µε τον Ν. 3832/2010, ιδίως σε ό,τι
αφορά το θεσµικό επίπεδο και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της νέας Αρχής,
χαιρετίσθηκαν ευρέως ως επιτυχείς και ουδέποτε µέχρι τώρα ανέκυψε ζήτηµα
ως προς τη δοµή και τις αρµοδιότητες της νέας Αρχής, σε θεσµικό και νοµικό
επίπεδο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε σειρά υποµνηµάτων και
επιστολών του, που αναφέρονται και επισυνάπτονται στο ως άνω από
04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου, ήδη από 08.10.2010 είχε ενηµερώσει επισήµως για
σηµαντικά ζητήµατα στον τρόπο λειτουργίας της Αρχής, τα οποία οφείλονταν
όχι στο θεσµικό και νοµικό της πλαίσιο, αλλά στη µη εφαρµογή στην πράξη του
πλαισίου αυτού. Οι αγωνιώδεις επισηµάνσεις του Πανελληνίου Συλλόγου
Υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεχίστηκαν σταθερά, µέχρι και το ως άνω από
04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου, µε το οποίο ακριβώς αναφερόµαστε µεταξύ άλλων
και στην πληροφορία ότι σχεδιάζεται άρδην νοµοθετική µεταβολή του θεσµικού
πλαισίου διοίκησης και λειτουργίας της Αρχής, που θα έχει ως σκοπό και ως
αποτέλεσµα την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Πρόεδρο της Αρχής και τον
υποβιβασµό των λοιπών Μελών της σε παρατηρητές και συµβούλους µε
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. ∆υστυχώς, οι επανειληµµένες αναφορές µας δεν
εισακούσθηκαν.

Ήδη, οι χειρότεροι φόβοι µας επιβεβαιώνονται µε τον πλέον απροκάλυπτο
τρόπο:

Χωρίς οποιαδήποτε ενηµέρωση, χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση, χωρίς
συζήτηση επί της ουσίας µε την ίδια την Αρχή, το Υπουργείο Οικονοµικών
προτείνει µία ρύθµιση, µε την οποία στην ουσία αφαιρείται το γενικό τεκµήριο
αρµοδιότητας του συλλογικού οργάνου της Αρχής για τη διοίκησή της και την
εκτέλεση των υποχρεώσεών της (άρθρο 10 παρ. 7 Ν. 3832/2010 και άρθρο 11
παρ. 4 ιβ του προτεινοµένου Σχεδίου Νόµου) και προβλέπεται µετάθεση όλων
των ουσιαστικών αρµοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο της Αρχής, ο
οποίος µάλιστα προτείνεται να έχει πλέον το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας
(άρθρο 11 παρ. 8 του προτεινοµένου Σχεδίου Νόµου).

Φθάνει µάλιστα το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου στο σηµείο να προβλέπει
µεταξύ άλλων την κατάργηση και της δυνατότητας αυτής των λοιπών Μελών
της Αρχής κατά πλειοψηφία να συγκαλούν Έκτακτο Συµβούλιο (άρθρο 11 παρ.
5 του προτεινοµένου Σχεδίου Νόµου)!

Ο Πρόεδρος της Αρχής προτείνεται να έχει πλέον υπερεξουσίες τις οποίες ασκεί
ως µονοµελές όργανο διοίκησης χωρίς τη συµµετοχή του συλλογικού οργάνου
διοίκησης (όπως η κρισιµότατη πιστοποίηση στατιστικών, άρθρο 11 παρ. 3 Σχ.
Νόµου, το περιεχόµενο και η χρονική στιγµή δηµοσίευσης στατιστικών
στοιχείων, άρθρο 11 παρ. 8 ε Σχ. Νόµου, η ανάθεση συµβάσεων έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών, η έκδοση προκηρύξεων, συγκρότηση επιτροπών
διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης των
συµβάσεων και παραλαβής, και υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, άρθρο
11 παρ. 8 ζ Σχ. Νόµου, η απόφαση για διενέργεια στατιστικών ερευνών
επιπλέον των προβλεποµένων στο ΕΛ.Σ.Π., άρθρο 11 παρ. 8 ζ Σχ. Νόµου, η
κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισµών, απολογισµών και ισολογισµών της
Αρχής, άρθρο 11 παρ. 8 ζ Σχ. Νόµου, ο ορισµός αντικαταστάτη του σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του µε πλήρεις εξουσίες, άρθρο 11 παρ. 1
Σχ. Νόµου, και µάλιστα ακόµη και η πρόσληψη προσωπικού, άρθρο 11 παρ. 4
Σχ. Νόµου, κ.ά.).

Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι πολλά και µείζονα:

Γιατί αυτές οι ρυθµίσεις για την άρδην µετατροπή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από
συλλογικώς διοικούµενη και λειτουργούσα Αρχή σε ενός ανδρός Αρχή
προωθούνται µέσω ενός Σχεδίου Νόµου του οποίου ο επείγων χαρακτήρας δεν
φαίνεται να αφορά στην ήδη από τον Μάρτιο του 2010 θεσπισµένη Αρχή;

Γιατί ενώ ήδη πριν από το από 04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου µας, το οποίο
δυστυχώς επιβεβαιώνεται, υπήρχε σχεδιασµός για τόσο σοβαρή τροποποίηση
του ιδρυτικού Νόµου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – άρα και επαρκής χρόνος για την ετοιµασία
Σχεδίου Νόµου – παραλήφθηκε κάθε ανακοίνωση, ενηµέρωση και
διαβούλευση; Γιατί το όλο εγχείρηµα ετοιµάσθηκε κρυφά;

Γιατί δεν υπήρξε καν ενηµέρωση της ίδιας της Αρχής για το ότι
ετοιµάζεται τέτοια µετατροπή του τρόπου λειτουργίας της; Ποιος είναι ο
σεβασµός της ∆ιοίκησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή όταν η ∆ιοίκηση
εµφανίζεται να προτείνει αφαίρεση των πλείστων αρµοδιοτήτων των Μελών της

Αρχής, χωρίς καν να τα έχει ενηµερώσει, πολλώ δε µάλλον χωρίς να έχει λάβει
τη συναίνεσή τους;

􏰀 Και κυρίως, σε τι αποσκοπεί αυτή η εκ βάθρων µετατροπή;

Ασφαλώς, κάθε νοµοθέτηµα επιδέχεται βελτιώσεων και επικαιροποίησης. Σε
αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση ο ιδρυτικός Νόµος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος
επιδέχεται βελτιώσεων σε ορισµένα ζητήµατα. Κάποιες από τις εισηγούµενες
τροποποιήσεις είναι στην ορθή κατεύθυνση, όπως για παράδειγµα η πρόβλεψη
υποβολής ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Αρχής στη Βουλή (άρθρο 11 παρ.
4 Σχ. Νόµου), όπως εξάλλου και ο Πανελλήνιος Σύλλογος είχε εισηγηθεί στο
παρελθόν.

Όµως, εν προκειµένω, η εισηγούµενη τροποποίηση του ιδρυτικού Νόµου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν έχει τον χαρακτήρα απλής βελτίωσης του πλαισίου της. Εισάγει
στην ουσία ένα νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής,
αναδιαρθρώνει την Αρχή σε ένα νέο πρότυπο, το οποίο καταργεί τις νοµικά
κατοχυρωµένες αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης. Και
αυτό χωρίς καµµία αιτιολόγηση και ερήµην της ίδιας της Αρχής!

∆εν ισχύει εποµένως ο ισχυρισµός που προβάλλεται στην Αιτιολογική Έκθεση
επί του προτεινόµενου Σχεδίου Νόµου ότι «[µ]ε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις
αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου και οι
αρµοδιότητες του Προέδρου της ως µονοµελούς οργάνου της Αρχής σε συµφωνία µε
τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Σύσταση της Επιτροπής
της 25.05.2005 σχετικά µε την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των
εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών» […]».

Ούτε για «αποσαφήνιση» των αρµοδιοτήτων του συλλογικού οργάνου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρόκειται ούτε προς εναρµόνιση µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
τελείται (ο οποίος εξάλλου συνιστά απλή σύσταση, µη νοµικά δεσµευτική, και
προς τον οποίο ουδεµία ασυµβατότητα εντοπίσθηκε ως προς το καθεστώς του
ισχύοντος Νόµου για την ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Πρόκειται αντιθέτως για πλήρη τροποποίηση των αρµοδιοτήτων του συλλογικού
οργάνου διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., µε κατάργηση των πλείστων εξ αυτών, η
οποία τελείται προς υπερσυγκέντρωση κάθε ουσιαστικής αρµοδιότητας και
εξουσίας στον Πρόεδρο της Αρχής.

Έτσι, θα είναι επιτέλους δυνατή και η θέσπιση του Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία εκκρεµεί επί µήνες – όπως πλέον
αποδεικνύεται για τον λόγο ότι ο ιδρυτικός Νόµος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν επέτρεπε
εξειδίκευσή του στο επίπεδο του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της
προς την κατεύθυνση υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στον Πρόεδρο της Αρχής,
διότι βεβαίως ο ίδιος ο ιδρυτικός Νόµος δεν προβλέπει τέτοιο καθεστώς και δεν
παρέχει εξουσιοδότηση στην Αρχή για εξειδίκευσή του προς αυτή την
κατεύθυνση. Εποµένως, προκειµένου να επιτευχθεί η σκοπούµενη
υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Πρόεδρο της Αρχής απαιτείτο όχι εξειδίκευση
του ιδρυτικού Νόµου (καθώς τέτοια «εξειδίκευση» θα ήταν αντίθετη προς τον
Νόµο και άρα παράνοµη και ακυρωτέα), αλλά … τροποποίηση του ίδιου του
ιδρυτικού Νόµου, δια των ήδη προτεινοµένων «αποσαφηνίσεων».

Με την ενδεχόµενη αποδοχή από τη Βουλή των εισηγουµένων δια του Σχεδίου
Νόµου τροποποιήσεων, έστω κατά πλειοψηφία, τίθεται το αµείλικτο ερώτηµα
ποιον λόγο και ποια πρακτική αποτελεσµατικότητα θα έχει τόσο η επιλογή της
πλειονότητας των Μελών της Αρχής από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής όσο και η ασκούµενη, κατά το γράµµα του Νόµου, εποπτεία από τη
Βουλή επί της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το ερώτηµα αυτό, όπως και τα ιδιαίτερα κρίσιµα ερωτήµατα που έχουµε ήδη
θέσει µε το ως άνω από 04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου µας και τα αναφερόµενα σε
αυτό έγγραφά µας, είναι πιθανό να παραµείνει αναπάντητο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει όµως την νοµική,
συνδικαλιστική, πολιτική και ηθική υποχρέωση να επισηµάνει για άλλη µία φορά
πράγµατα που ενδεχοµένως είναι εν τέλει προφανή. Έχει την υποχρέωση αυτή
όχι µόνο ως ο αρµόδιος φορέας για τον ορισµό του ενός από τα επτά Μέλη της
Αρχής, αλλά πρωτίστως ως το συλλογικό σώµα εκπροσώπησης όλων των
εργαζοµένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι οποίοι αγωνιούν για την πραγµατική
ανεξαρτησία της Αρχής.

Σήµερα που αυτά για τα οποία προειδοποιούσαµε µε το ως άνω από
04.11.2010 ∆ελτίο Τύπου µας έρχονται να ψηφισθούν από τη Βουλή µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, ελπίζουµε οι Βουλευτές να αποτρέψουν εξελίξεις
που θα συνιστούν θεσµική οπισθοδρόµηση και ανατροπή του Νόµου που οι
ίδιοι ψήφισαν πριν µόλις εννέα µήνες.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s